Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ I ACCEPTACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS

1. Aquestes condicions generals d’utilització de Laietà Boutique, juntament amb les condicions generals de contractació i/o les condicions particulars que es puguin establir, tenen com a finalitat regular la informació que es posa a disposició dels usuaris i les relacions comercials que s’estableixen entre Laietà Boutique i aquests usuaris.

2. Si una persona navega pel portal i/o utilitza els serveis inclosos a Laietà Boutique, n’esdevé usuari. 

Tant la navegació per Laietà Boutique com la utilització i/o l’adquisició de qualsevol dels seus productes, suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació que regeixin l’adquisició dels béns o la prestació dels serveis, i de les condicions particulars, si n’hi ha, que regeixin l’adquisició dels productes o la prestació dels serveis. 

3. Laietà Boutique pot modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes condicions generals, així com les condicions generals de contractació exposades en el títol III i/o les condicions particulars específiques de cada cas. Aquestes modificacions s’han de publicar a Laietà Boutique, per tal que els usuaris les puguin conèixer abans de visitar/navegar per Laietà Boutique o d’adquirir qualsevol bé que s’hi ofereixi. 

TÍTOL I. CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DE LAIETÀ BOUTIQUE

Aquestes condicions generals s’apliquen tant a l’activitat comercial i de subministrament d’informació que s’efectua a través de Laietà Boutique com a l’adquisició de béns i/o la prestació dels serveis oferts al portal, de manera que regeixen sempre tant la simple navegació per Laietà Boutique com l’adquisició de béns i/o la prestació de serveis, si bé aquestes últimes activitats addicionalment se sotmeten tant a aquestes condicions generals d’utilització com a les condicions generals de contractació aplicables i a les condicions particulars que hi pugui haver. 

1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

1.   Laietà Boutique té una preocupació especial per la seguretat i la confidencialitat de les dades aportades pels seus clients.

2.   En el moment que un client es registra al servidor segur de Laietà Boutique o fa una comanda, les seves dades personals i les relatives a la forma de pagament s’incorporen a la base de dades de la Laietà Boutique, que únicament s’utilitzen per tramitar la comanda.

3.   Laietà Boutique assegura la confidencialitat de les dades aportades pels clients i garanteix que en cap cas no seran cedides a altres empreses.

Per a més informació, vegeu l’apartat sobre Política de Privacitat

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. PROHIBICIÓ D’ENLLAÇOS

2.1. Tots els continguts que es mostren a Laietà Boutique, en especial marques, logotips, noms comercials, dissenys, textos, gràfics, icones, botons, programari o qualsevol altre element del qual es pugui fer un ús industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Laietà Boutique o de tercers titulars que han autoritzat degudament incloure’ls en el sistema en línia.  

2.2. En cap cas no s’ha d’entendre que es concedeix cap llicència o s’efectua cap renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats ni que es confereix cap dret ni expectativa de dret, en especial drets d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització expressa prèvia de Laietà Boutique o dels titulars corresponents.

2.3. No es pot establir cap enllaç a Laietà Boutique des de qualsevol altre web sense el consentiment previ i exprés de Laietà Boutique.  

3. RESPONSABILITAT DE LAIETÀ BOUTIQUE

3.1. Laietà Boutique únicament respon dels danys que l’usuari pugui tenir com a conseqüència de la utilització de la Laietà Boutique quan aquests danys són imputables a una actuació dolosa de Laietà Boutique. L’usuari reconeix i accepta que la utilització de Laietà Boutique, així com l’adquisició dels productes que s’hi ofereixen, és a risc seu i sota la seva responsabilitat. 

3.2. Laietà Boutique no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar de: 

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a Laietà Boutique, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema.

(ii) Retards o bloqueigs en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o altres sistemes electrònics. 

(iii) Problemes causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Laietà Boutique que no siguin atribuïbles a Laietà Boutique.

(iv) La impossibilitat de donar el servei o permetre-hi l’accés per motius no imputables a Laietà Boutique per causa de l’usuari, de tercers o de supòsits de força major.

3.3 Laietà Boutique no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de Laietà Boutique. En particular, Laietà Boutique en cap cas no garanteix que els usuaris utilitzin el servei de conformitat amb la llei, les presents condicions generals, la moral i els bons costums acceptats generalment i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

4. OBLIGACIONS DE L’USUARI 

4.1. Amb caràcter general l’usuari està obligat a complir les presents condicions generals i les condicions particulars, si n’hi ha, així com les advertències o instruccions especials d’ús que continguin o que estableixi Laietà Boutique, i a abstenir-se d’utilitzar Laietà Boutique d’una manera que pugui impedir-ne, danyar-ne o deteriorar-ne el funcionament normal, o que pugui danyar o deteriorar els béns o drets de Laietà Boutique, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

4.2. Concretament, sense que això impliqui cap restricció de l’obligació assumida per l’usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, quan l’usuari utilitza Laietà Boutique o algun dels seus serveis està obligat a: 

(i) Si s’hi registra, proporcionar dades autèntiques i mantenir-les actualitzades.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre a Laietà Boutique o des de la mateixa plataforma qualsevol informació o material difamatori, injuriós, obscè, amenaçador o xenòfob que inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que atempti d’alguna manera contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra la normativa vigent. 

(iii) No introduir, emmagatzemar o difondre, mitjançant Laietà Boutique, cap programa d’ordinador, dades, virus, codis, equips de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a Laietà Boutique, a qualsevol dels serveis o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Laietà Boutique, a qualsevol usuari, als proveïdors de Laietà Boutique o en general a qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma pugui causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir-los que funcionin amb normalitat. 

(iv) Custodiar adequadament el nom d’usuari i la contrasenya que Laietà Boutique confirma als usuaris, com a elements identificadors i agilitzadors per a l’accés als serveis, no cedir-ne l’ús ni permetre a tercers que hi accedeixin, i assumir la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’un ús inadequat d’aquests. Igualment l’usuari es compromet a comunicar a Laietà Boutique, al més aviat possible, la pèrdua o el robatori per part d’un tercer, així com qualsevol risc, del nom d’usuari i/o la contrasenya.

(v) No dur a terme activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de Laietà Boutique, i no utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través de Laietà Boutique per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers. 

(vi) No utilitzar identitats falses ni suplantar la identitat d’altres, de cap manera possible, quan s’utilitza Laietà Boutique o qualsevol dels seus serveis, incloent-hi l’ús de contrasenyes o claus d’accés de tercers.

(vii) No destruir, alterar, utilitzar per a ús personal, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Laietà Boutique, dels seus proveïdors o de tercers.

(viii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant Laietà Boutique qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut que no es tingui dret a posar a disposició de tercers de conformitat amb la llei. 

5. COMUNICACIONS

A l’efecte d’aquestes condicions generals, per a qualsevol comunicació necessària entre Laietà Boutique i l’usuari, aquest s’ha d’adreçar al Servei d’Atenció al Client mitjançant el formulari que trobarà a “Informació de contacte”.

Les comunicacions de Laietà Boutique a l’usuari s’han de fer d’acord amb les dades aportades per l’usuari en registrar-se a Laietà Boutique. 

L’usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de Laietà Boutique i/o l’adquisició de béns la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la tramesa d’aquestes comunicacions. 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR 

6.1. Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola, que s’aplica quan aquest contracte no inclou cap disposició sobre la matèria d’interpretació, validesa i execució. 

6.2. Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals. 


1. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ 
INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

1.1. Aquestes condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, regulen expressament les relacions entre Laietà Boutique i terceres persones (d’ara endavant, usuaris) que contracten els productes oferts a través de Laietà Boutique. 

1.2. Les presents condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableixen la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; la Llei 7/1998, sobre condicions generals de contractació; el Reial Decret 1906/1999, mitjançant el qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals, que desenvolupa l’article 5.3 de la Llei 7/1998; la Llei 26/1984 (Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris); la Llei 7/1996, d’ordenació del comerç minorista; el Reial Decret 14/1999, que regula la signatura electrònica, i altres disposicions legals que poden tenir aplicació. 

1.3. La utilització i/o l’adquisició de qualsevol dels productes de Laietà Boutique suposa l’acceptació de l’usuari de totes les condicions generals de contractació i de les condicions generals d’utilització de Laietà Boutique, així com de les condicions particulars que puguin regir l’adquisició. 

1.4. Laietà Boutique informa que els tràmits per efectuar l’adquisició de béns són els que es descriuen en les presents condicions generals, així com la resta de tràmits específics que s’especifiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l’usuari declara que coneix i accepta aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts al portal. 

1.5. Qualsevol modificació i/o correcció de les dades proporcionades pels usuaris durant la navegació s’ha d’efectuar segons les indicacions incloses al portal. 


2. PRODUCTES OFERTS. SISTEMA DE COMPRA

2.1. Els productes oferts a Laietà Boutique, juntament amb les seves característiques i el seu preu, han d’aparèixer en pantalla. Les despeses de tramesa al domicili de l’usuari són sempre per compte del comprador. 

Els preus s’han d’especificar en pantalla en euros, han d’incloure l’IVA i han de ser sempre els vigents, llevat que hi hagi una errada tipogràfica.

Les ofertes s’han d’indicar degudament en pantalla. Laietà Boutique es reserva el dret a decidir en cada moment els productes que vol contenir i oferir als usuaris a través de Laietà Boutique.

D’aquesta manera, Laietà Boutique pot afegir en qualsevol moment nous productes als que ja inclou Laietà Boutique, si no és que més endavant es determina un altra disposició, cas en què els nous productes es regiran pel que disposin les condicions generals que estiguin en vigor en aquell moment. 

2.2. Per a l’adquisició dels productes, Laietà Boutique ha de sol·licitar als usuaris que siguin majors de 18 anys i que es registrin, de manera que han de seguir i executar les instruccions següents, que han d’aparèixer en pantalla, així com qualsevol altra instrucció que aparegui a les diferents pantalles de Laietà Boutique: 

(i) Emplenar completament els formularis electrònics que apareguin a Laietà Boutique, seguint les instruccions que s’hi especifiquin. 

(ii) Prémer la icona/botó ACCEPTAR. 

(iii) Rebre la conformitat del registre en el compte de correu electrònic de l’usuari. El nom d’usuari i la contrasenya que l’usuari facilita a Laietà Boutique són elements identificadors i habilitadors per accedir a Laietà Boutique i efectuar-hi les compres, i tenen caràcter personal i intransferible. L’usuari no pot modificar el nom d’usuari, però sí la contrasenya. En aquest cas, les claus modificades perden la validesa. 

2.3. Una vegada registrat, per comprar productes, l’usuari ha d’afegir el producte que vol adquirir al cistell de compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenar el formulari de comanda i enviar-lo a Laietà Boutique, la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes  les condicions generals, així com de les condicions particulars que hi pugui haver.

Es considera que la compra s’efectua al domicili de Laietà Boutique.

2.4. Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, el Departament d’Atenció al Client de Laietà Boutique ha de trametre per correu electrònic a l’usuari un comprovant de la compra.

Així mateix, el client pot sol·licitar la factura corresponent i Laietà Boutique l’hi ha d’enviar. La confirmació de comanda i el comprovant de compra no tenen validesa com a factura. Els preus de compra són els vigents en el moment en què es realitza la comanda. 

2.5. Laietà Boutique es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i la contrasenya, i per tant l’accés a Laietà Boutique, dels usuaris que tenen saldos deutors o impagats amb Laietà Boutique.

 
3. FORMA DE PAGAMENT, LLIURAMENT I DESISTIMENT DE LES COMANDES

3.1. El pagament del preu dels béns comprats s’ha de fer mitjançant una targeta de crèdit a través del servidor segur de Laietà Boutique. A fi de garantir la màxima seguretat als usuaris, Laietà Boutique es reserva el dret de sol·licitar els documents d’identitat i de mitjà de pagament de l’usuari corresponents, abans del lliurament de la comanda. 

3.2 Laietà Boutique s’obliga a lliurar els béns que compra l’usuari al domicili assenyalat a aquest efecte al formulari de comanda, en el termini previst segons la forma de tramesa establerta en el moment de la compra. 

3.3. L’usuari/comprador disposa d’un termini de set dies hàbils per resoldre la compravenda sense incórrer en cap penalització ni despesa. 

El termini de set dies hàbils establert en el paràgraf anterior es compta a partir de la data en què el comprador rep els béns comprats. 

En tot cas, s’entén que el comprador coneix el dret de desistiment des que entra a Laietà Boutique, que exigeix la lectura i acceptació de les presents condicions generals, i en el moment d’efectuar la comanda.

Les devolucions de les comandes s’han de tramitar a través dels punts de lliurament que Laietà Boutique estableix amb aquesta finalitat. En cas afirmatiu, es retornaran les quantitats rebudes mitjançant l’abonament al compte de l’usuari, en un termini no superior a trenta dies, una vegada verificat l’estat de la mercaderia. 

El producte ha d’estar perfectament identificat amb el número de devolució que facilita el Servei d’Atenció al Client.

Si el producte és defectuós, Laietà Boutique es responsabilitza de substituir-lo, sempre que no hagi estat usat o malmès per causes imputables al client comprador, sense cap despesa per a l’usuari i en el menor temps possible.

Si el producte arriba en mal estat a l’usuari, aquest pot fer la reclamació enviant un correu electrònic al Servei d’Atenció al Client, mitjançant el formulari que hi ha a “Informació de contacte”, en un termini de 24 hores des del moment de la recepció. 

Després d’aquest termini, Laietà Boutique no es responsabilitza de cap reclamació per aquest motiu. Laietà Boutique disposa de fulls de reclamació per al consumidor (d’acord amb el Decret 152/2001, de 13 de setembre de 2005).